Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TUZZA

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.tuzza.eu i jest

prowadzony przez AIO Jakub Stemplowski, ul. Kopernika 11/1, 42-217 Częstochowa 2a/12, 42-217

Częstochowa posiadającą numer NIP: 5732670665 oraz REGON 368625686.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności

zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów i

prowadzenia postępowania reklamacyjnego.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w

sposób następujący:

1) Administrator danych osobowych – AIO Jakub Stemplowski, ul. Kopernika 11/1, 42-217

Częstochowa posiadającą numer NIP: 5732670665 oraz REGON 368625686.

2) Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych na skompletowanie zamówienia

dokonanego przez Klienta w Sklepie internetowym oraz jego dostarczenie za pośrednictwem

Kuriera Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;

3) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które

zostały

wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z TUZZA

niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) TUZZA – AIO Jakub Stemplowski, ul. Kopernika 11/1, 42-217 Częstochowa 2a/12, 42-217

Częstochowa posiadającą numer NIP: 5732670665 oraz REGON 368625686.;

6) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, dostępny na stronie internetowej

https://tuzza.eu/regulamin;

7) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez AIO Jakub Stemplowski dostępny na

stronie internetowej https://tuzza.eu;

8) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia

przez nią 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego o ile nie posiada ona

pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu internetowego, a w szczególności dokonuje zakupów

w Sklepie internetowym zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;

9) Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu

internetowego, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów

będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w Ofercie Sklepu internetowego w chwili

składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób

i miejsce dostarczenia produktów.

§2

Zasady korzystania ze sklepu

1. TUZZA świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

1) udostępnianie możliwości założenia przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie

internetowym, pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych

usług oferowanych w Sklepie internetowym;

2) umożliwianie Klientowi dokonywania zakupów produktów w Sklepie internetowym bez

rejestracji indywidualnego konta;

2. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie

internetowym zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego,

zaakceptowaniu

Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez TUZZA danych osobowych oraz

potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym poprzez wciśnięcie

ikony załóż konto.

4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient powinien

zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient może zalogować się

do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz

hasło, jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty

elektronicznej który podał podczas rejestracji konta .

6. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Sklepie

internetowym. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług

udostępniania Klientowi indywidualnego konta w Sklepie internetowym.

7. W celu usunięcia indywidualnego konta w Sklepie internetowym, należy wysłać do TUZZA

żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bottega@tuzza.eu.

8. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie elektronicznym oraz przeglądania treści Sklepu

internetowego, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Sklepie internetowym,

wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:

1) Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz

wyłączone

programy blokujące treści na stronie np. AdBlock:

a) Mozilla Firefox

b) Opera

c) Google Chrome

d) Internet Explorer

3) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

9. Klient zobowiązuje się do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub

postanowień

niniejszego Regulaminu;

2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych

obyczajów lub zasad współżycia społecznego;

3) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie

zakłóca jego funkcjonowania;

4) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Sklepie internetowym, jak

i zachowania ich poufności. TUZZA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi

prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 14 dniowego okresu

wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 9 powyżej.

10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie

internetowym przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany aktualnie

wskazany w Sklepie internetowym. TUZZA nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia

danych do logowania w Sklepie internetowym osobom trzecim.

§3

Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

1. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Sklepie internetowym, Klient jest

zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając

zamówienie w Sklepie internetowym, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią

niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na

przetwarzanie przez TUZZA jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Świadczenie przez TUZZA usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom

składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu

bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia TUZZA.

3. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie internetowym można składać całą dobę przez 7 dni

w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych.

Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc

od dnia, w którym zamówienie zostało złożone. TUZZA przyjmuje zamówienia za pośrednictwem

Sklepu internetowego w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Sklepu internetowego, po

wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia

dostępnego w zakładce koszyk po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku przejdź do koszyka.

4. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy

płatności i sposobu dostawy produktów oraz ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich

produktów, Klient może dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku Kup teraz i

podania swoich danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu.

5. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty

elektronicznej Klienta, dane adresowe odbiorcy Zamówienia, w przypadku płatności PayPal jest to

adres podany w koncie PayPal.

6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres

wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym

potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami

jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.

7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta

formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez

Klienta danych, TUZZA może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje

Klienta.

§4

Ceny produktów

1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony

podatek VAT w obowiązującej wysokości.

2. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Sklepie internetowym doliczany jest koszt przesyłki

zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.

3. Cena podana przy każdym produkcie w Sklepie internetowym, jest wiążąca w chwili złożenia

przez Klienta zamówienia. TUZZA zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie

internetowym, wprowadzania do Sklepu internetowego nowych produktów oraz przeprowadzania

akcji promocyjnych i udzielania rabatów.

4. Zmiany cen produktów w Sklepie internetowym o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma

wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny,

warunków promocji lub wyprzedaży.

§5

Formy płatności

1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:

1) Bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, poprzez:

a) autoryzację płatności w systemie PayPal,

b) system płatności internetowych PayU – szybkie płatności internetowe.

2.Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem

wszystkich, związanych z nimi kosztów, dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego

w zakładce Formy płatności znajdującej się pod adresem http://tuzza.eu/regulamin.

§6

Warunki dostawy produktów

1. Zamówione produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem

Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej – Pocztex48.

2. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy

akceptacji składanego Zamówienia.

3. Koszt dostawy produktów oraz całkowity Czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej

przez Klienta formy dostawy produktu.

4. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia,

w formularzu zamówienia na stronie Sklepu internetowego, po wyborze formy dostawy.

5. Szczegółowy wykaz wszelkich form zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem

wszystkich, związanych z nimi kosztami dostawy oraz przewidywanym Czasem realizacji

zamówienia, dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem

http://tuzza.eu.

6. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu.

7. W przypadku gdy Klient zgłasza wniosek o wystawienie faktury VAT, wyraża jednocześnie

zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu. TUZZA zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki

pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W

przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności

pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z

TUZZA.

8. Produkty zakupione w formie plików multimedialnych udostępniane będą Klientowi do pobrania

w Sklepie.

9. Liczba pobrań zakupionego pliku będzie ograniczona do 50.

10. Plik MP3 można pobrać przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.

11. W przypadku produktów oznaczonych nazwą PREORDER ich wysyłka i dostawa następuję w

momencie podanym w opisie konkretnego produktu.

§7

Reklamacje

1. TUZZA oświadcza, że produkty znajdujące się w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe,

oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu. TUZZA jest

zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i

ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami

kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres bottega@tuzza.eu

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta,

adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty

elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą

elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz

datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu

udzielenia odpowiedzi na reklamację.

4. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny

albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności

dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

5. TUZZA ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14

dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta.

6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, TUZZA zwróci się do

Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu

reklamacyjnym.

7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących

zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej

platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

§8

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz.

827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni,

bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34

ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.

2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie

Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.

3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie

przysługuje Konsumentowi w stosunku do mowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania

dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu,

jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej

na adres bottega@tuzza.eu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić TUZZA produkt wraz z

elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie jednak nie później jednak niż w terminie 14

dni od dnia, w którym poinformował TUZZA o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu

wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres TUZZA.

6. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy TUZZA niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14

dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi

wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego

niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TUZZA.

8. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez TUZZA przy użyciu takich samych

sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny

sposób zwrotu płatności. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów

związanych z tym zwrotem. TUZZA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu

odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonalności rzeczy.

§9

Wymiana produktów

1. Każdy klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Sklepie internetowym produktu bez

podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Sklepie internetowym w ciągu 14 dni od

dnia jego otrzymania, (z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2).

2. Wymianie nie podlegają nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej

na adres bottega@tuzza.eu.

4. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez TUZZA, wymieniany produkt musi zostać

odesłany do TUZZA wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie

później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował TUZZA o woli skorzystania

z prawa do wymiany produktu.

5. Wymieniany produkt nie może być używany i musi posiadać oryginalne metki.

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz

zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań

statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz

pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod

adresami internetowymi:

1) www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

3) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o

którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4

poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa

rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia

regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr

113, poz. 1214).

2) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25

ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego

zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury

mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w

siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej.

3) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady

udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej

800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email

porady@dlakonsumentow.pl.

§11

Newsletter

1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez

TUZZA w Sklepie internetowym. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy

zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji,

zamówienia lub w Formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres

poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów w Sklepie internetowym i

aktualnych promocjach.

3. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie w formie nieregularnej subskrypcji.

4. Zgoda na otrzymywanie Newsletter jest udzielana bezterminowo z zastrzeżeniem, że Klient może

w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty

elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera,

wykorzystując link umieszczony w stopce każdego Newslettera, lub w panelu klienta zakładce

newsletter poprzez odznaczenie checkbox i zapisanie rezygnacji z otrzymywania newslettera

poprzez zatwierdzenie przyciskiem Zapisz.

§12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są

przetwarzane przez TUZZA, który jest administratorem danych osobowych.

2. Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia Zamówienia produktu

jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie

przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub

składania zamówienia. Podanie danych osobowych które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest

dobrowolne ale konieczne w celu rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych

osobowych które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta

odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.

4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania

danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi

zamówionych produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest

dokonywana przez Klienta z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem

którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do

niezbędnego minimum.

5. Klient ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich

poprawiania, a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego

dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym

celu powinien skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

bottega@tuzza.eu. TUZZA jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu

podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art.

31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§13

Pliki cookies

1. TUZZA wykorzystuje w Sklepie internetowym pliki typu cookies, które są zapisywane w

systemie teleinformatycznym Klienta podczas przeglądania Sklepu internetowego, które pozwalają

na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem internetowym

z urządzenia na którym zostały one zapisane.

2. Szczegółowe zasady zbierania i przetwarzania plików cookies określone są w dokumencie

Polityka Plików Cookies dostępnym na stronie internetowej http://tuzza.eu.

3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta.

4. Klient Serwisu może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce

przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku

cookies w urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. Może

to jednak spowodować, że Sklep internetowy będzie działał mniej sprawnie a Klient zostanie

pozbawiony dostępu do niektórych treści dostępnych w Sklepie.

§14

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie

internetowej Sklepu internetowego w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem

http://tuzza.eu/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego

treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Sklepu internetowego, odnoszące się do produktów

prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

3. Umowy zawierane w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu

internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w

ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy. TUZZA zastrzega

sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:

1) Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej

Sklepu internetowego wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich

zmian Regulaminu.

2) O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Sklepie internetowym Klient,

zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.

3) Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed

wejściem w życie zmian w Regulaminie.

4) Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Sklepie internetowym, o

ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie

Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Sklepie

internetowym.

5) W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą

wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu

obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin

okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy

prawa polskiego.

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

FORMY DOSTAWY: POCZTEX48 – KURIER POCZTY POLSKIEJ

16 brutto zł – Czas oczekiwania do 48 godzin od momentu wysłania*.

Posiada numer nadania, dzięki któremu istnieje możliwość śledzenia przesyłki na stronie

http://sledzenie.poczta-polska.pl. W przypadku nieobecności adresata przesyłka trafia do

najbliższego Urzędu Pocztowego, gdzie jeszcze przez 2 tygodnie czeka na odbiór, po czym wraca

do nadawcy.

* dane według informacji podanych przez firmę transportową

FORMY PŁATNOŚCI

PAYPAL

Koszt 0zł – płatność internetowa za pośrednictwem serwisu Paypal. Forma płatności popularna

zwłaszcza u klientów zza granicy. Czas potrzebny na zaksięgowanie takiej wpłaty to 15 minut.

UWAGA płatność

dokonaną po wygaśnięciu sesji należy zgłosić obsłudze sklepu na email bottega@tuzza.eu, inaczej

nie zostanie ona zaksięgowana.

PAYU

Jest popularną oraz bezpieczną internetową formą płatności. Jej koszt wynosi 0 zł. Istnieje

możliwość korzystania z różnorodnych form płatności bez względu na wybór wpłata księgowana

jest niemal od razu.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Płatności online

Płatności mobile BLIK

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą

płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej

Zamawiającego.

W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej

autoryzacji transakcji.

ZWROT I REKLAMACJA

ZWROT

Zawsze masz prawo zrezygnować z zamówienia w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny i bez

ponoszenia dodatkowych kosztów z wyjątkiem kosztów o których mowa:

ART 33-35 USTAWY Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest

zobowiązany do

zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34 ust 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca

zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Art. 35 ust 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania

zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili

odstąpienia od umowy.

Art. 35 ust 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z

uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są

nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Oświadczenie o odstąpieniu możesz złożyć:

1) drogą elektroniczną na adres e-mail: bottega@tuzza.euo

Okres, w którym przysługuje prawo do rezygnacji, jest liczony od dnia dostawy ostatniego

produktu z zamówienia. Towar należy odesłać nam bezzwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14

dni od chwili złożenia nam oświadczenia o odstąpieniu. Dorzucając do odsyłanej paczki formularz

odstąpienia od umowy oraz paragon ułatwisz nam realizację zwrotu. Koniecznym jest odesłanie

gratisów. Nie odbieramy paczek pobraniowych.

REKLAMACJA

Pamiętaj proszę, aby do odsyłanej paczki dołączyć kopię paragonu lub kartkę z numerem

zamówienia, a także dane do przelewu bankowego. Nie odbieramy paczek pobraniowych. Jeśli

Twoja paczka jest niekompletna lub znajduje się w niej towar, którego nie zamawiałeś, skontaktuj

się z nami pod adresem bottega@tuzza.eu. Dołożymy również wszelkich starań, aby swoje błędy

zrekompensować gratisami. Reklamacji/zwrotu można dokonać odsyłając towar na adres naszego

sklepu:

AIO Jakub Stemplowski

ul. Kopernika 11/1

42-217 Częstochowa

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl